Κατάλληλη για προσωποποιημένο δώρο.
Κατάλληλη για εκτύπωση φωτογραφίας.
Κατάλληλη για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση λόγω της αντοχής στο πλύσιμο.